سیستم نرم افزاری BMS

سیستم نرم افزاری BMS

سیستم نرم افزاری BMS:

سیستم نرم افزاری BMS سیستم مدیریت ساختمان می باشد. به این منظور، نرم افزار بر روی سیستم های اندورید نصب و راه اندازی می شود و امکانات منزل مانند روشنایی، حرارت و... توسط این نرم افزار کنترل می گردد.