سیستم ویکی

سیستم ویکی

سامانه نرم افزاری ویکی

سامانه نرم افزاری ویکی مشابه سامانه نرم افزاری ویکی پدیا به منظور جمع آوری اطلاعات از افراد و کاربران طراحی شده است. از این سامانه جهت به اشترک گذاری نظرات و اطلاعات  به منظور مقاصد گوناگونی استفاده می شود. برخی از ویژگی های سامانه از قبیل:

تقسیم بندی حوزه های کاری بر اساس منطقه و شهر و استان

امکان تعریف موضوع و بحث و تبادل نظر

امکان ارائه نظر 

امکان تصحیح مقالات و موضوع های وارد شده

مدیریت قوی بر اطلاعات و موارد به اشتراک گذاشته شده

محیطی امن جهت ارسال اطلاعات

سرعت دسترسی بالا

و ...