سیستم برگزاری آزمون های روانشناختی

بر گزاری آزمون های روانشناختی

سیستم نرم افزاری بر گزاری آزمون های روانشناختی

آزمون های روانشناسی آزمون هایی هستند که درباره خصوصیات عقلانی، عاطفی، شخصیتی و ... افراد، اطلاعات جالب و سودمندی ارائه می دهند و هدف از اجرای این آزمون ها توصیف دقیق توانمندی ها، ویژگی ها و همچنین یکسری از مشکلات و نقایصی در فرد می باشد که با روش های دیگر قابل ارزیابی نمی باشند. شرکت گستره ارتباطات شرق جهت ارتقاء کیفیت برگزاری این قبیل آزمون ها سیستم نرم افزاری برگزاری آزمون های روانشناختی را طراحی و تولید نموده است.  برخی از ویژگی های نرم افزار به شرح ذیل می باشد:

سهولت استفاده برای آزمون گیرنده و آزمون شونده

دسته بندی اشخاص به گروه های سنی 

دسته بندی سوالات

توانایی ثبت انواع مختلف سوال از قبیل تستی و تشریحی

قابلیت تحلیل پاسخ

قابلیت ثبت پرونده برای افراد

و...