سامانه نظام جامع آموزش بهره ور

سامانه نظام جامع آموزش بهره ور

سامانه آموزش بهره ور جهت ارزیابی عملکرد کارکنان از دیدگاه مدیریان و سرپرستان و همچنین برگزاری کلاس های آمادگی جهت کار در بخش های مختلف سازمان طراحی شده است. به کمک نتایج بدست آمده از این ارزیابی ها می توان به توانایی ها و ضعف های افراد سازمان پی برد و در جهت تقویت و یا رفع این موارد کوشید. برخی از ویژگی های این سامانه:

سهولت استفاده و دسترسی

ایجاد سطوح کاربری متفاوت

امکان ثبت سوال

نمودارهای خروجی مناسب

و ...