سامانه مدیریت و تأیید خبر

سامانه مدیریت و تأیید خبر

سامانه مدیریت و تأیید خبر جهت ارسال و ثبت خبر در خبرنامه های الکترونیک طراحی شده است. از ویژگی های این سامانه می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

ثبت کاربران با دسترسی های متفاوت جهت ارسال خبر

ثبت موضوعات مختلف جهت ارسال خبر

تایید اخبار قبل از نمایش

و...