سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان

سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان

با توجه به پیچیده تر شدن هر چه بیشتر نظام های سازمانی در کشور و عدم وجود سیستم مناسبی جهت ارزیابی مهارت ها و تخصص های کارمندان و کارگران بر آن شدیم با طراحی سامانه ارزیابی عملکرد کارکنان، عملکرد کارکنان را در سه سطح عمومی تخصصصی و سازمانی با توجه به سوالات وارد شده و نحوه امتیازدهی هر سازمان بررسی و تحلیل نماییم. به کمک این سامانه، مدیریت قادر خواهد بود تا علاوه بر یافتن شناخت دقیق شخصی از کارکنان خود از نظرات سرپرستان کارکنان نیز مطلع گردد. برخی از ویژگی های این سامانه به شرح ذیل می باشد:

سادگی و سهولت مدیریت اطلاعات

ثبت دوره های ارزیابی متفاوت

رده بندی کارکنان در سطوح مختلف

امکان ارزیابی کارکنان با سوالات مختلف

امکان ثبت پارامتر های و مصاادیق ارزیابی

امکان تعریف گردش کار

مکان نمایش نموداری و گرافیکی نتایج

و...